Op deze pagina vindt u de disclaimer van tripodia.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Tripodia. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tripodia is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Tripodia.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:Tripodia streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Tripodia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Neem contact met ons op!

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Begin met typen en klik op Enter om te zoeken