Algemene voorwaarden voor huuropties, huur en catering

1) Een optie voor één of enkele in beheer van TriPodia Katwijk zijnde ruimten heeft een geldigheidsduur van een maand. Voor grote evenementen geldt een optietermijn van 2 maanden. Indien zich vóór het verstrijken van de optietermijn een andere gegadigde voor de betreffende datum, tijd en locatie meldt, zal aan de eerste optienemer worden gevraagd de optie, indien gewenst, in een reservering om te zetten.

2) Een optie kan tot uiterlijk twee weken voor datum in een reservering worden omgezet. Voor grote evenementen geldt een termijn van een maand. Indien een optienemer niet tijdig aan TriPodia Katwijk meedeelt de optie in een huurovereenkomst om te willen zetten, heeft TriPodia Katwijk geen enkele verplichting meer de geopteerde datum of data voor de optienemer te reserveren, maar zal altijd trachten contact leggen met de optienemer.

3) De huurovereenkomst is van kracht zodra afspraken over de reservering door TriPodia Katwijk  en de huurder – mondeling dan wel schriftelijk of per e-mail – zijn bevestigd.

4) Teneinde een soepel en correct verloop van de verhuring mogelijk te maken, dienen alle gegevens omtrent de verhuring minimaal een week voor aanvang van de huur bij TriPodia Katwijk bekend te zijn. Lunches, diners etc. zijn uitgezonderd van deze regel : het afgesproken aantal kan tot 2 werkdagen tevoren worden bijgesteld, met een marge van maximaal 10% ten opzichte van het eerder opgegeven aantal. Voor grote evenementen geldt hiervoor een termijn van 5 werkdagen.

5) Voor cateringvoorzieningen als koffie, thee, gebak, lunches, diners en (alcoholische) dranken geldt dat de huurder verplicht is gebruik te maken van de cateringvoorzieningen die TriPodia Katwijk aanbiedt. Meenemen van eigen etenswaren/drinken is niet toegestaan. In samenspraak met TriPodia Katwijk kan een vergoeding worden berekend indien toch eigen catering van de huurder wordt ingebracht. Per huurder worden hierover afspraken gemaakt. TriPodia Katwijk is terughoudend in deze dienstverlening.

6) Bij annulering of gedeeltelijke annulering van de huurovereenkomst – om welke reden dan ook – worden de onderstaande percentages van het oorspronkelijke huurbedrag gefactureerd:

  • meer dan een week voor de huurdatum, geen; Voor grote evenementen  is deze termijn een maand;
  • minder dan een week voor de huurdatum, 50% van de huursom; Voor grote evenementen is deze termijn twee weken;
  • minder dan 3 dagen voor de huurdatum, 100% van de huursom; Voor grote evenementen is deze termijn één week.

Voor cateringafspraken gelden dezelfde termijnen, maar zal een percentage van 30% van de totaalfactuur gehanteerd worden.

7) Bij opdrachten tot verzorging van lunches, diners, buffetten, broodjes, borrelhapjes etc. is het door u opgegeven aantal bindend voor de rekening, tenzij er binnen de gestelde termijnen een wijziging wordt aangebracht.

8) Rekeningen over de zaalhuur, faciliteiten en catering die de huurder is gehouden te voldoen, dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan voor vaste huurders. Voor losse huur geldt een termijn van 14 dagen. Wanneer niet wordt betaald volgens de overeengekomen condities, nadat een aanmaning is verstuurd door verhuurder, zijn de wettelijk rente, de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor de rekening van de huurder.

9) De huurder verplicht zich te houden aan de geldende voorschriften betreffende de veiligheid en de openbare orde.

10) De huurder zal de zaal in ordelijke staat achter laten en op het overeengekomen tijdstip ontruimen. In de in gebruik afgestane ruimten mag niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van het beheer van TriPodia Katwijk. Schade, welke door of vanwege de huurder aan het gebouw, de inventaris, enzovoort wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan, zal door TriPodia Katwijk op kosten van de huurder worden hersteld.

11) TriPodia Katwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die op welke wijze dan ook tijdens het verblijf in het gebouw voor de huurder en/of zijn eigendommen is ontstaan, noch is het personeel aansprakelijk voor verlies of diefstal van kledingstukken of andere privé-goederen van de huurder tijdens zijn verblijf in het gebouw.

12) Door aanvaarding van het gebruik bevestigt de huurder bekend te zijn met de algemene voorwaarden voor huuroptie, huur en catering en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en consequenties, in de ruimste zin genomen, stipt te zullen naleven.

13) Prijswijzigingen zijn voorbehouden

Neem contact met ons op!

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Begin met typen en klik op Enter om te zoeken